Tra Vinh province plants forests to protect coasts, improve environment

Ngày 24/6/2022, theo VietnamPlus.  Trà Vinh - một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long đang trồng thêm rừng và tăng cường bảo tồn những khu rừng hiện có.June 24th, 2022, following VietnamPlus. The Mekong Delta province of Tra Vinh is growing more forests and strengthening conservation o...