National plan for natural disaster prevention and control released

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, theo tờ Vietnam News. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm xây dựng một kế hoạch với quy mô cả nước để phòng, chống thiên tai đến năm 2025. April 12th, 2022, following Vietnam New...